About the Anti-Corruption Hotline

Anti-Corruption Hotline sa Pilipinas | Linya kontra Katiwalian sa Pilipinas

Revolutionary Weapon in the Fight Against Corruption and Criminal Activity!

The Anti-Corruption Hotline in the Philippines is not just another hotline. It's your personal guardian of justice, an advanced tool that changes the way we look at fighting corruption and crime.

Why Are We Number One?
Our sophisticated system not only guarantees anonymity but also a lightning-fast response. We leave no room for unnecessary delays – your report is our priority.

Join Forces with Us and Meet Today's Heroes!
Don't underestimate the power of collaboration. Our hotline is closely connected with the media, non-governmental organizations, and legal authorities. We deal with those who can and want to change the world.

Not Just Corruption – Together We'll Expose Any Crime
From small scams to major corruption cases – if it's a criminal act, we're on guard.

The Anti-Corruption Hotline in the Philippines is an indispensable tool that provides you with an efficient and anonymous way to report corruption and other crimes. It's a unique platform with a simple and user-friendly interface, serving as a connecting bridge between citizens, the media, non-governmental organizations, and state bodies involved in criminal proceedings.

Together We Create a Safer Future
Your engagement can make a difference. Join us in our collective mission to create a transparent and safe society.In Filipino (Tagalog)::
Rebolusyonaryong Sandata sa Laban Laban sa Korupsiyon at Krimen!

Ang Linya kontra Katiwalian sa Pilipinas ay hindi lamang isa pang hotline. Ito ang inyong personal na tagapagtanggol ng katarungan, isang advanced na tool na nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa laban kontra korupsiyon at krimen.

Bakit Kami ang Numero Uno?
Ang aming makabago na sistema ay hindi lamang nag-gagarantiya ng anonymity kundi pati na rin ang mabilis na tugon. Walang lugar para sa di-kailangang pagkaantala - ang inyong ulat ay aming priority.

Makipagtulungan sa Amin at Makilala ang mga Bayani ng Kasalukuyan!
Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kolaborasyon. Ang aming linya ay mahigpit na konektado sa media, non-governmental organizations, at sa legal na mga awtoridad. Kami ay may pakikisalamuha sa mga tao na may kakayahan at nagnanais na baguhin ang mundo.

Hindi lamang Korupsiyon - Kasama Nating Tataksilin ang Anumang Krimen
Mula sa maliliit na scam hanggang sa malalaking kaso ng korupsiyon - kung ito ay isang krimen, kami ay naka-alerto.

Ang Linya kontra Katiwalian sa Pilipinas ay isang hindi-maipapalit na tool na nagbibigay sa inyo ng epektibo at anonymous na paraan upang mag-ulat ng korupsiyon at iba pang krimen. Ito ay isang natatanging platform na may simpleng at user-friendly na interface, na naglilingkod bilang isang konektadong tulay sa pagitan ng mga mamamayan, ng media, non-governmental organizations, at ng mga state body na kasangkot sa criminal na mga proceeding.

Kasama Nating Itinataguyod ang Mas Ligtas na Kinabukasan
Ang inyong partisipasyon ay makakagawa ng kaibahan. Sumali sa amin sa ating kolektibong misyon na lumikha ng isang transparent at ligtas na lipunan.